Blog


To miejsce gdzie możesz dowiedzieć się znacznie więcej o Quest,
nowych technologiach i naszych projektach.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2012-02-15 13:55:26
Witamy Państwa w świecie realizacji zamówień firmy QUEST.

Przychodząc do naszej drukarni Drogi Kliencie zastanawiasz się jak wygląda realizacja Twojego zamówienia. Nasz wewnętrzny „ dekalog” czyli system realizacji zamówień traktuje każde zamówienie jednocześnie i indywidualnie i schematycznie. Związane jest to z tym, że poza kilkoma wyjątkami, zamówienia są realizowane pod indywidualnego klienta, a schemat ich realizacji jest zawsze taki sam. Wybrane punkty tego schematu mogą być wyłączone lub zmienione w odrębnych indywidualnych ustaleniach, ale wówczas mogą być wprowadzane jedynie w formie pisemnej.

 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃPrzyjęcie zamówienia - odbywa się na podstawie zamówienia dostarczonego osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną albo faksem.Składając zamówienie Klient oświadcza, że posiada prawa do druku, powielania oraz przetwarzania dostarczonych materiałów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.Zamówienie to musi zawierać:

- Dane zleceniodawcy ( w przypadku firm dane firmy ,NIP) numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

- Opis przedmiotu zlecenia (dane techniczne, rodzaj materiału, nakład)

- Termin wykonania

- Wartość zamówienia, lub cenę jednostkową

- Sposób odbioru gotowego towaru, adres i warunki odbioru towaru.Wszelkie materiały oraz informacje niezbędne do realizacji zamówienia muszą zostać dostarczone najpóźniej w momencie składania zamówienia w przeciwnym przypadku zlecenie przyjmowane jest nierealizowane.

 REALIZACJA ZAMÓWIEŃDrukowanie prac dostarczonych w formie pliku elektronicznego jest realizowane w postaci takiej w jakiej zostały one dostarczone. Drukarnia samodzielnie nie wprowadza zmian w plikach dostarczonych przez Klienta. W przypadku powstania problemów z plikami lub materiałami dostarczonymi przez Klienta, lub wykryciu błędów drukarnia bezzwłocznie skontaktuje się z Klientem i poinformuje go tym fakcie. Realizacja zamówienia zostanie wstrzymywana do czasu podjęcia decyzji przez Klienta o dalszym sposobie jego realizacji lub dostarczenia poprawnych plików. Ustalony termin realizacji zostanie wydłużony o czas od momentu poinformowania Klienta o powyższym fakcie do momentu wznowienia wykonania zamówienia i nie jest uważany za opóźnienie.Klient może odstąpić od realizacji zamówienia bez ponoszenia kosztów, jeśli jego realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.W przypadku gdy realizacja zamówienia została już rozpoczęta odstąpienie od realizacji zamówienia może być możliwe jedynie po pokryciu przez Klienta kosztów wykonanej części zlecenia. Zakup surowców niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wykonanie wstępnych projektów graficznych uważa się za rozpoczęcie realizacji zamówienia.W przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od nas mogą wystąpić zmiany terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku bezzwłocznie informujemy Klienta o mogącej wystąpić zmianie terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka nie jest uważana za opóźnienie, a Klient może odstąpić od realizacji zlecenia na zasadach bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.CENY I FORMY PŁATNOŚCIDrukarnia QUEST posługuje się cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT, którego wysokość jest określona w odrębnych przepisach.Przy pierwszych zamówieniach obowiązują zasada płatności w formie przedpłaty ( wystawiana jest faktura proforma) lub gotówką przy odbiorze towaru lub może być wymagana zaliczka w wysokości od 20 do 40 % wartości zamówienia płatna przed rozpoczęciem pracy. Kolejne zamówienia mogą być realizowane z odroczonym terminem (przelew od 7-21dni ustalane indywidualnie) płatności jeżeli Klient nie posiada przeterminowanych płatności za poprzednie zlecenia.Nie odebranie towaru nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za wykonane zamówienie.W przypadku nieuregulowania przez Klienta w wyznaczonym terminie wynagrodzenia należnego Drukarni Quest z tytułu wykonania zlecenia , Klient wyraża zgodę na obciążenie go wszelkimi kosztami związanymi z odzyskaniem należności.

 DOSTAWA I TRANSPORTZrealizowaną prace klient może odebrać osobiście w siedzibie firmy w godzinach 8:00 – 16:00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu może skorzystać z wewnętrznego transportu lub ustalić dogodny termin odbioru.Gotowe prace możemy wysłać klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub firmy transportowej wybranej przez niego. Transport ten jest realizowany na ryzyko Klienta.Jeśli Klient nie dokona wyboru konkretnej firmy przewozowej,wówczas wybieramy rozwiązanie najtańsze dla Klienta. Transport ten jest realizowany na ryzyko Klienta.POSTĘPOWANIE Z WŁASNOŚCIĄ KLIENTANasza firma nie przechowuje plików nadesłanych drogą elektroniczną, po upływie 14 dni od daty odbioru pracy mogą one zostać skasowane. Nośniki danych, na których dostarczane były prace nie są odsyłane do Klienta. Można je odebrać osobiście do 30dni.

 REKLAMACJEReklamacje dotyczące jakości druku lub wykonania zlecenia, należy składać w formie pisemnej w siedzibie drukarni tj. Bielsko-Biała ul. Grażyńskiego 40c lub w formie elektronicznej na nasz adres mailowy:biuro@grupaquest.pl w temacie wpisując : reklamacja/nr zamówienia.Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni od dnia odbioru zlecenia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłane pismo z uzasadnieniem (może zostać wysłane e-mailem).Quest wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, a zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania zleceń.Ewentualne spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie w drodze negocjacji. Jeżeli takie działania nie przyniosą rezultatów, wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez naszą firmę będą rozstrzygane przez polskie Sądy właściwe dla siedziby Grupy Quest ( Bielsko-Biała).